پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 5: My Appearance
بازدید : 511 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 5: My Appearance - تعداد اسلاید 91

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 6: My House
بازدید : 523 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 6: My House - تعداد اسلاید 32

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 7: My Address
بازدید : 555 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 7: My Address - تعداد اسلاید 22

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت
پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 8: My Favorite Food
بازدید : 657 / ایجاد شده در : 20 اسفند 1399

پاورپوینت انگلیسی هفتم Lesson 8: My Favorite Food - تعداد اسلاید 33

مقطع متوسطه اول متوسطه
پایه تحصیلی کلاس هفتم
نوع پاورپوینت