مقطع:
پایه:
نوع:
10
کلاس دهم
آخرین به روز رسانی 1400/09/06
11
کلاس یازدهم

دین و زندگی(2), فارسی(2), نگارش(2),

بیشتر

آخرین به روز رسانی 1399/12/14
12
کلاس دوازدهم

فارسی(3), زبان انگلیسی(3), دین و زندگی(3),

بیشتر

آخرین به روز رسانی 1399/12/16
دبیران فرامکتب
دبیران
1339
دانش آموزان فرامکتب
دانش آموزان
4320
آزمون آنلاین و آزمون سراسری فرامکتب
آزمون آنلاین
2734
مدارس فرامکتب
مدارس
341
نمونه سوالات فرامکتب
نمونه سوالات
1438