تعریغ نشده/ تعریف نشده/ دانش آموز/ تعریف نشده
60کاربر
۲۰۳ رتبه۱۵۰۰ امتیاز
درس ریاضی
معلم : آقای قاسم سبحانی
۸۵
آزمون شرکت کرده
۲۰
رتبه در این درس
۴۰۰۰/۱۵۰۰