/
/
شادی محمدیان فردی
کرمانشاه/ آذرشهر/ دانش آموز/ کلاس دهم
شادی محمدیان فردی
۲۰۳ رتبه۱۵۰۰ امتیاز
درس ریاضی
معلم : آقای قاسم سبحانی
۸۵
آزمون شرکت کرده
۲۰
رتبه در این درس
۴۰۰۰/۱۵۰۰